Obszar, na którym obecnie położona jest Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski związany jest historycznie z Kujawami, wyodrębnionymi jako dzielnica Polski pod koniec XII wieku, początkowo ze stolicą we Włocławku, następnie w Inowrocławiu. Po rozbiciu dzielnicowym na przełomie XII i XIII wieku ziemie te znalazły się pod panowaniem Władysława Łokietka. W pierwszej połowie XIII wieku tereny obecnej Gminy Aleksandrów Kujawski znajdowały się w granicach kasztelani słońskiej, wchodzącej wówczas w skład dzielnicy Konrada Mazowieckiego i jego syna Kazimierza Konradowica. Po śmierci Kazimierza Konradowica w 1267 roku, Kujawy podzielone zostały na dwa województwa: inowrocławskie obejmujące Kujawy północne z dwoma powiatami bydgoskim i inowrocławskim oraz województwo brzesko-kujawskie obejmujące powiaty: brzeski, kowalski, przedecki, radziejowski i kruszwicki.

     Wiek XIII i początek wieku XIV to okres rozwoju regionu a także okres licznych niepokojów wewnętrznych i zewnętrznych, w dużym stopniu związanych z osiedlonymi w Ziemi Chełmińskiej Krzyżakami. Konflikty z Krzyżakami doprowadziły do wojny polsko-krzyżackiej w latach 1327 - 1332, w wyniku, której doszło do przejściowego opanowania Kujaw przez Krzyżaków, przy jednoczesnym totalnym zniszczeniu całej prowincji. Po opanowaniu dzielnicy brzesko - kujawskiej, Krzyżacy utworzyli komturie w Brześciu i Kowalu oraz wójtostwo w Przedczu. Kujawy powróciły do Korony dopiero w wyniku pokoju zawartego w 1343 roku w Kaliszu, przy czym podzielono je wówczas na dwa województwa: inowrocławskie i brzesko - kujawskie. Do 1377 roku obszar kasztelani słońskiej pozostawał w rękach Władysława Białego, następnie wraz z Kujawami inowrocławskimi i ziemią dobrzyńską nadany został Władysławowi Opolczykowi jako lenno, które w 1393 roku zostało odebrane przez Władysława Łokietka ale bez ziemi dobrzyńskiej. W tym okresie szczególną rolę obronną dla tego terenu stanowiło Służewo z wieżą ufortyfikowaną przez Sędziwoja z Szubina. W dniu 6 sierpnia 1409 roku w czasie umacniania granicy w Służewie przebywał marszałek królestwa Zbigniew z Brzezia, w dniu 24 czerwca załogi zamków kujawskich zebrały się w lesie służewskim i zaatakowały posiadłości krzyżackie w okolicach Torunia. W styczniu 1411 roku w okolicach Służewa przebywał Władysław Jagiełło a w końcu 1454 roku Kazimierz Jagiellończyk. Ponowna wojna polsko - krzyżacka trwała w latach 1409 - 1435 zakończona dopiero zawarciem pokoju w Brześciu Kujawskim w dniu 31 grudnia 1435 roku a ostateczne zakończenie konfliktów z Krzyżakami zagwarantował pokój w Toruniu w 1466 roku.

     W XV wieku Służewo było niewielkim miastem, jednym z najmniejszych miast kujawskich. Dowodzi tego wykaz kontyngentów piechoty miejskiej na wyprawę malborską z 1458 roku, w którym Służewo określane jako "oppidum" wystawić miało 2 osoby. W porównaniu z Radziejowem, który miał wystawić 10, Inowrocławiem 20 lub Brześciem 30 zbrojnych, Służewo było jednym z najmniejszych miast kujawskich.

     W XVI wieku Służewo nadal było głównym ośrodkiem omawianego obszaru z pałacem, z kościołem z 1560 roku, ze szpitalem z 7 łóżkami w 2 izbach. Majątek (klucz) służewski był wówczas największym w województwie inowrocławskim. Następne lata aż do pierwszej połowy XVII wieku były okresem ponownego rozwoju regionu. Kryzys I połowy XVII wieku, na który następnie nałożyły się zniszczenia wojenne przede wszystkim związane ze szwedzkim "potopem", wojny z Zakonem i skutki rozejmu Lubomirskiego, spowodowały zubożenie i wyludnienie Kujaw. Kolejne zniszczenia przyniosły pierwsze lata XVIII wieku związane z przemarszem przez teren Kujaw wojsk polskich, szwedzkich, saskich, rosyjskich, związanych z toczoną wojną północną. W 1707 roku, Kozacy zdobyli Włocławek i dokonali spustoszenia okolic.

      Znaczne spustoszenie spowodowały również szerzące się w czasie wojen choroby epidemiczne. Po 1710 roku sytuacja polityczna kraju zaczęła się normować i przez 60 lat Kujawy przeżywały względny spokój. Jednak panujący wówczas ogólny brak stabilizacji politycznej kraju i wydarzenia związane z konfederacją barską doprowadziły do wkroczenia na Kujawy wojsk pruskich i I rozbioru. W wyniku II rozbioru omawiane tereny znalazły się w zaborze rosyjskim w guberni warszawskiej w powiecie nieszawskim. 

     W czasach Księstwa Warszawskiego obszar ten stał się terenem nadgranicznym. Początkowo komora celna zlokalizowana była w Służewie. Wpłynęło to na znaczny rozwój miasta. W latach 50-tych XIX wieku grupa przemysłowców polskich i zagranicznych (niemieckich, belgijskich i in.) rozpoczęła starania o zbudowanie linii kolejowej łączącej Królestwo Polskie z Rosją i Prusami oraz innymi krajami zachodnio-europejskimi. Nową linię proponowano budować z Łowicza mającego już wówczas połączenie poprzez Skierniewice z Warszawą, przez Kutno, Włocławek, Toruń do Bydgoszczy. Władze rosyjskie odnosiły się początkowo negatywnie do tej inicjatywy i dopiero po wybudowaniu linii kolejowej z Bydgoszczy do Otłoczyna - ostatniej stacji przed granicą prusko - rosyjską, wyraziły zgodę na rozpoczęcie budowy kolei "nadwiślańskiej". W tym celu powołano Towarzystwo Kolei Żelaznych, które rozważało różne warianty przebiegu linii kolejowej, m.in. przez Włocławek, Nieszawę, Ciechocinek lub Brześć Kujawski i Służewo. Na budowę stacji granicznej wybrano tereny zaoferowane przez Władysława Trojanowskiego - wieś Białe Błota położoną w odległości 2 km od granicy przebiegającej wzdłuż rzeki Tążyny. Po wybudowaniu linii kolejowej i stacji w Białych Błotach (później nazwanych Trojanowem a następnie Aleksandrowem) komorę celną przeniesiono ze Służewa do Trojanowa. Spowodowało to upadek miasta a w konsekwencji w 1867 roku utratę praw miejskich.

     W 1915 r. Kujawy znalazły się w obrębie General - Gubernatorstwa Warszawskiego. Po zakończeniu I wojny światowej następowały kolejne zmiany w układach administracyjnych kraju, w związku z czym tereny gminy wchodziły kolejno w skład: województwa warszawskiego powiatu nieszawskiego (przy czym od 1932 - 1975 roku siedzibą powiatu był Aleksandrów Kujawski) a od 1937 roku w skład województwa poznańskiego, od 1938 roku województwa pomorskiego. W czasie II wojny światowej tereny gminy włączono do Rzeszy. W 1945 roku omawiane tereny włączono do województwa bydgoskiego, przy czym w 1948 roku zmieniono nazwę powiatu nieszawskiego na aleksandrowski. Od 1975 roku gmina Aleksandrów Kujawski należała do województwa włocławskiego, natomiast od 1999 roku województwa kujawsko - pomorskiego, przy czym Aleksandrów Kujawski ustanowiono siedzibą samorządowego powiatu.

     Pod względem administracji kościelnej tereny te związane były zawsze z diecezją włocławską. Gmina Aleksandrów Kujawski powstała 24 czerwca 1976 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju z byłej gminy Służewo, oraz części gminy Raciążek. Siedzibą gminy zostało miasto Aleksandrów Kujawski. Przed 1976 rokiem siedzibą gminy było Służewo. Miejscowość ta datuje swoje początki od 1286 roku. Jedynym pomnikiem przeszłości Służewa jest kościół parafialny, który zachował do dziś swoją XVI - wieczną sylwetkę - wybudowany z czerwonej cegły, w stylu gotycko-renesansowym.

     W parku Służewskim znajdował się dwór należący do magnata kujawskiego - Wincentego Wodzińskiego, który uległ spaleniu w czasie działań wojennych a pozostałości rozebrane w 1945 roku Służewianie znajdują też ślady swej tożsamości i związków z kulturą narodową w rzeźbach ludowego twórcy Wacława Bębnowskiego, zdobiących miejscowy kościół.

 

     Ze Służewa wywodzą się tacy artyści jak: aktorka i pisarka - Konstancja Piskorska , poeta i dramaturg Józef Kościelski , pisarz i tłumacz Antoni Wodziński. We wsi Łazieniec znajduje się dom rodzinny poety Edwarda Stachury.

Źródło : Wikipedia.org

GMLKS Orzeł Służewo

ul. 1000 lecia 1

87-710 Służewo